Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 4 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Wednesday 2 March 2016

Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 4


Hình ảnh trong tự nhiên và chữ viết đối với người xưa luôn có quan hệ gần gũi với nhau. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi chữ Hán là chữ tượng hình.

第10组:  飞土车疒瘦
第11组:  东龙心刀分
第12组:  羊豆吃网头

No comments:

Post a Comment