01.08 - The peaker is so dissatisfied with the person whom he is speaking with - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Thursday, 6 October 2016

01.08 - The peaker is so dissatisfied with the person whom he is speaking with


8. 让我说你什么好(ràng wǒ shuō nǐ shénme hǎo) 
Chẳng biết nói sao với mày
这句话的意思是说话人太不满对方了,以至于不知道用什么话来批评对方。
zhè jù huà de yìsi shì shuōhuà rén tài bùmǎn duìfāngle, yǐ zhìyú bù zhīdào yòng shénme huà lái pīpíng duìfāng.
Câu này hàm ý người nói rất tức giận, do đó người nói không còn biết dùng từ nào thích hợp để bày tỏ sự tức bất mãn của mình.
This sentence means the speaker is so dissatisfied with the person whom he is speaking with that he cannot find proper words to express his dissatisfaction.

(1) 妈妈说:“学生证又找不着了?让我说你什么好,东西老是乱放,没 个地方。”
māmā shuō:“Xuéshēng zhèng yòu zhǎo bùzháole? Ràng wǒ shuō nǐ shénme hǎo, dōngxī lǎo shì luàn fàng, méi gè dìfāng.”
Mẹ nói: “Không tìm thấy thẻ sinh viên hả? Mẹ hết nói nổi con luôn, đồ đạt vứt lung rung, chẳng ra đâu vào đâu.”

(2) 听说我骑车又跟别人撞上了,腿上还受了点儿伤,奶奶说:“让我说 你什么好啊,告诉你多少次了,别骑那么快,你就是不听,现在知道 了吧?”
tīng shuō wǒ qí chē yòu gēn biérén zhuàng shàngle, tuǐ shàng hái shòule diǎn er shāng, nǎinai shuō:“Ràng wǒ shuō nǐ shénme hǎo a, gàosù nǐ duōshǎo cìle, bié qí nàme kuài, nǐ jiùshì bù tīng, xiànzài zhīdàole ba?”
Nghe tin tôi lái xe và đánh nhau với người ta, bị thương ở chân, Mẹ mắng: “Con với cái, tao hết cách dạy mày rồi. Mẹ nói với con bao nhiêu lần, chạy xe như bay, con không nghe, bây giờ thấy cảnh rồi chứ hả con?”

No comments:

Post a Comment