01.18 - One should do whatever he prefers, no one could interfere with his choice - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Friday, 16 December 2016

01.18 - One should do whatever he prefers, no one could interfere with his choice18. 我自己的钱,爱(ài)怎么花就(jiù)怎么花
wǒ zìjǐ de qián, ài zěnme huā jiù zěnme huā
Tiền của riêng tôi, thích xài như thế nào là tùy tôi
想怎么样都可以,别人不能管或没有人管。也表示不在乎别人做什么。
xiǎng zěnme yàng dōu kěyǐ, biérén bùnéng guǎn huò méiyǒu rén guǎn. yě biǎoshì bùzàihū biérén zuò shénme.
One should do whatever he prefers, no one could interfere with his choice. The pattern can also mean one does not care about what other people do.
Người ta làm bất cứ điều gì họ thích, không ai có thể can thiệp vào sự lựa chọn của họ. Mẫu câu này cũng có thể hiểu là người ấy không quan tâm đến những gì người khác làm.
(1) 孩子大了,自己有主意了,爱学什么就学什么吧。
háizi dàle, zìjǐ yǒu zhǔyìle, ài xué shénme jiùxué shénme ba.
Bọn trẻ lớn cả rồi, tự có chí hướng riêng, thích làm gì thì học đó thôi.
(2) 我们都这么大年纪了,别管孩子们的事了,他们爱怎么着就怎么着吧。
wǒmen dōu zhème dà niánjìle, biéguǎn háizimen de shìle, tāmen ài zěnmezhe jiù zěnmezhe ba.
Chúng tôi đã lớn tuổi vậy rồi, chuyện tụi nhỏ để tự chúng lo, chúng muốn làm sao thì làm nấy.
(3) 他们爱怎么说就怎么说,爱说什么就说什么,反正我没做对不起别人 的事。
tāmen ài zěnme shuō jiù zěnme shuō, ài shuō shénme jiù shuō shénme, fǎnzhèng wǒ méi zuò duìbùqǐ biérén de shì.
Họ muốn làm gì thì làm, muốn nói sao cứ nói, dù gì thì tôi cũng gây ra chuyện gì có lỗi với người khác.

No comments:

Post a Comment