01.26 - It is a derogatory phrase - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Friday, 16 December 2016

01.26 - It is a derogatory phrase26. 他那一套(nà yītào)我都会背了
tā nà yī tào wǒ dōuhuì bèile
Cái ngữ của anh ta tôi đã biết tỏng
某种说法或做法,含有贬义。也可以说“这一套”。
mǒu zhǒng shuōfǎ huò zuòfǎ, hányǒu biǎnyì. Yě kěyǐ shuō “zhè yī tào”.
Cách làm hay cách nói nào đó, có hàm ý xấu. Cũng có thể nói “thứ đó”
A way of saying something or doing something. It is a derogatory phrase. Also, “这—套”
(1) 听到这些,爸爸皱起了眉头(frown): “你从哪儿学来的这一套?”
tīng dào zhèxiē, bàba zhòu qǐle méitóu: “Nǐ cóng nǎ'er xué lái de zhè yī tào?”
Nghe đến điều này, ba nhíu mày nói: “Con học ở đâu ra cái thói(thứ) đó hả?”
(2) 她说:“你这样做就是不对!”我火了,说:“你少跟我来这一套!就算 我不对,你又能把我怎么样?”
tā shuō:“Nǐ zhèyàng zuò jiùshì bùduì!” Wǒ huǒle, shuō:“Nǐ shǎo gēn wǒ lái zhè yī tào! Jiùsuàn wǒ bùduì, nǐ yòu néng bǎ wǒ zěnme yàng?”
Cô ấy nói: “Anh làm vậy là sai rồi!” Tôi điên tiết, nói: “Cô bớt láo lếu với tôi đi nha! Cứ coi như tôi sai, giờ cô muốn sao?”
(3) 说假话骗人那一套我可学不来,我也不想学。
shuō jiǎ huà piàn rén nà yī tào wǒ kě xué bù lái, wǒ yě bùxiǎng xué.
Cái thứ giả dối lừa gạt người khác như vậy tôi không làm được, và cũng không muốn học theo.

No comments:

Post a Comment