2.16 Baffle or create difficulties for somebody - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Thursday, 28 December 2017

2.16 Baffle or create difficulties for somebody


16. 这不是成心跟(gēn)我们过不去(guò bu qù)吗


Đây không phải là cố tình gây trở ngại cho chúng tôi sao
为难、刁难某人或某物。
Hoạch họe, làm khó dễ cho người hoặc sự vật.
Baffle or create difficulties for somebody.

(1) 看见他要去踢那条狗, 妈妈说:“你是不是跟谁生气呢?有什么不高兴的就说出来, 别跟狗过不去.它又没惹(offend)你。”
Nhìn thấy nó muốn đá con chó, bà mẹ nói: “Có phải mày gây gỗ với ai không? Có chuyện gì sao không nói thẳng ra đi, đừng đá thúng đụng nia như thế, nó đâu có đắc tội gì với mày.”
(2) 爸爸对她说:“这么好吃的饭怎么不吃?因为生气不吃饭, 你这不是自 己跟自己过不去吗?”
Ông bố nói với con gái: “Cơm ngon vậy sao không ăn? Chỉ vì hờn dỗi mà không ăn cơm, chẳng phải là con đang hành hạ bản thân mình sao?”
(3) 因为我批评过老张, 他就处处有意(intentionally)和我过不去。
Bởi vì tôi từng phê bình ông Trương, ông ta luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi.

No comments:

Post a Comment