Chinese Pinyin Table - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Chinese Pinyin Table

Do Blog chuyển sang https nên không thể tiếp tục nhúng được link từ http. Vì vậy, để xem được toàn bộ trang phát âm, mời bạn ghé sang link bên dưới và thao tác như bình thường. Chúc các bạn phát âm chuẩn tiếng Hoa.