Vui học hữ tượng hình nhanh - Phần 17 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Tuesday, 24 October 2017

Vui học hữ tượng hình nhanh - Phần 17Trong phần 17 này bao gồm các từ sau:
第49组: 站拉啦燕兽 dì 49 zǔ: Zhàn lā la yàn shòu
第50组: 亭停几亮斗 dì 50 zǔ: Tíng tíng jǐ liàng dòu
第51组: 抓舟船搬般 dì 51 zǔ: Zhuā zhōu chuán bān bān

Hầu hết chúng có chút gì đó liên quan ở mỗi nhóm. Chúc các bạn vui.

No comments:

Post a Comment