01.17 - The speaker’s estimate or guess: at least - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Wednesday, 2 November 2016

01.17 - The speaker’s estimate or guess: at least17. 这件怎么也得(zěnme yě dé)上百吧
Zhè jiàn zěnme yě dé shàng bǎi ba
Cái này ít gì cũng hơn cả trăm bạc

(说话人估计或认为)至少需要、至少要用。
(shuōhuà rén gūjì huò rènwéi) zhìshǎo xūyào, zhìshǎo yào yòng.
(Người nói phỏng đoán hoặc cho rằng) ít ra là vậy, ít nhất như thế.
(The speaker’s estimate or guess) at least.

(1) “你估计(estimate)多长时间能做完?”小林说:“我白天得上班,只 能晚上干,怎么也得十天。”
“nǐ gūjì duō cháng shíjiān néng zuò wán?” XiǎoLín shuō:“wǒ báitiān dé shàngbān, zhǐ néng wǎnshàng gàn, zěnme yě dé shí tiān.”
Bạn tính xem bao lâu thì làm xong? Tiểu Lâm nói: “Ban ngày mình đi học, chỉ có thể làm ban đêm, chắc cũng phải 10 ngày.”

(2) 要是坐飞机去的话,一千块钱可不够,怎么也得三千。
yàoshi zuò fēijī qù dehuà,. Yīqiān kuài qián kě bùgòu, zěnme yě dé sānqiān.
Nếu như đi máy bay thì 1000 không đủ, phải 3000 mới được.

(3) 你说工作的时候应该努力工作,这话没错,可怎么也得让我们上厕所吧!
nǐ shuō gōngzuò de shíhòu yīnggāi nǔlì gōngzuò, zhè huà méi cuò, kě zěnme yě dé ràng wǒmen shàng cèsuǒ ba!
Anh nói phải cố gắng chăm chỉ khi làm việc, điều này đúng, nhưng dù gì cũng phải cho chúng tôi đi vệ sinh chứ!

No comments:

Post a Comment