Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 10 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Thursday, 9 February 2017

Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 10

Đây là phần 10 trong loạt video giới thiệu về phần mềm Vui học tiếng Hoa bằng cách hình dung tưởng tượng, dễ thuộc, dễ nhớ.
第28组:  六坐吐酒窗
第29组:  门问闯禾和
第30组:  岛鸣两满生

dì 28 zǔ: Liù zuò tǔ jiǔ chuāng
dì 29 zǔ: Mén wèn chuǎng hé hé
dì 30 zǔ: Dǎo míng liǎng mǎn shēng

Nhóm thứ 28: lục, tọa, thổ, tửu, song
Nhóm thứ 29: môn, vấn, sấm, hòa, hòa
Nhóm thứ 30: đảo, minh, lưỡng, mãn, sinh

1 comment: