02.05 To become worse and worse - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Wednesday, 18 October 2017

02.05 To become worse and worse

5. 这成绩是越来越走下坡路(zǒu xiàpōlù)
zhè chéngjī shì yuè lái yuè zǒu xiàpōlù
Thành tích này ngày càng xuống dốc

越来越不好。
yuè lái yuè bù hǎo.
Càng ngày càng đi xuống.
To become worse and worse.

(1) 经过了几十年的繁荣(prosperity)之后, 他们的经济从1992年起开始走下坡路。
jīngguòle jǐ shí nián de fánróng zhīhòu, tāmen de jīngjì cóng 1992 nián qǐ kai shǐ zǒu xiàpōlù.
Sau khi trãi qua mười mấy năm thành công, doanh thu của họ xuống dốc từ năm 1992.

(2) 前几年他的身体还不错, 可现在开始走下坡路了, 每天离不开药。
qián jǐ nián tā de shēntǐ hái bùcuò, kě xiànzài kāishǐ zǒu xiàpōlùle, měitiān lì bù kāi yào.
Mấy năm trước sức khỏe anh ta còn rất tốt, nhưng giờ bắt đầu đi xuống rồi, không thể sống thiếu thuốc được.

No comments:

Post a Comment