02.06 Impossible or beyond hope - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Wednesday 18 October 2017

02.06 Impossible or beyond hope


6. 高考肯定没戏(méi xì)
gāokǎo kěndìng méixì
Thi đại học chắc không có hy vọng

没有希望, 不可能。相反的意思可以说“有戏”。
méiyǒu xīwàng, bù kěnéng. Xiāngfǎn de yìsi kěyǐ shuō “yǒuxì”.
Không có hy vọng, không khả năng. Ý nghĩa tương phản là “có thể”
Impossible or beyond hope. “有戏” means possible.

(1) 那么多强手, 你想得第一?没戏!
nàme duō qiángshǒu, nǐ xiǎng dé dì yī? Méixì!
Nhiều đối thủ mạnh vậy, anh nghĩ mình thắng hả? Mơ đi!

(2) 大家知道去旅行的事没戏了, 都很失望(be disappointed)。
dàjiā zhīdào qù lǚxíng de shì méixìle, dōu hěn shīwàng
Ai cũng biết việc đi du lịch không còn hy vọng, đều rất buồn.

(3) 我觉得你考北京大学有戏, 我嘛, 肯定没戏。
wǒ juédé nǐ kǎo běijīng dàxué yǒuxì, wǒ ma, kěndìng méixì.
Tao cảm thấy mày vô được đại học Bắc Kinh đó, còn tao hả, không có cửa.

1 comment:

  1. Hai từ “没戏” và “没门儿” xét về cơ bản chúng đều có nghĩa tương đồng các bạn nhé, thông thường mang ngữ khí phủ định cho một mệnh đề trước đó, dùng nhiều trong khẩu ngữ. Trong một số trường hợp cụ thể thì chúng có vai trò khác nhau. Ví dụ: chúng ta nói "这件事情没戏", không ai dùng "这件事情没门儿" cả.

    ReplyDelete