02.07 Vital or critical time - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Wednesday, 18 October 2017

02.07 Vital or critical time

7. 我的脑子一到节骨眼儿(jiéguyǎnr)就跟木头似的最关键、最重要的时刻。
wǒ de nǎozi yī dào jiégǔyǎn er jiù gēn mùtou shì de zuì guānjiàn, zuì zhòngyào de shíkè.
Đầu óc của tớ, hễ cứ đến thời khắc quan trọng nhất, mấu chốt nhất lại trở nên trống rỗng.
Vital or critical time.

(1) 别看他平时挺能说的, 可到了节骨眼儿上一句话也说不出来。
bié kàn tā píngshí tǐng néng shuō de, kě dàole jiégǔyǎn er shàng yījù huà yě shuō bu chūlái.
Đừng thấy ông ấy bình thường nói năng hoạt bát vậy, đến lúc quan trọng lại ú ớ không ra hơi.

(2) 明天就要演出了, 就在这节骨眼儿上他病了, 真糟糕。
míngtiān jiù yào yǎnchūle, jiù zài zhè jiégǔyǎn er shàng tā bìngle, zhēn zāogāo.
Ngày mai đi diễn rồi, trong lúc quan trọng thế này anh ta lại ốm, gay go quá.

No comments:

Post a Comment