Vui học chữ tượng hình Trung Quốc - Phần 16 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Wednesday 4 October 2017

Vui học chữ tượng hình Trung Quốc - Phần 16


Tiếp theo phần 15, phần 16 bao gồm các nhóm sau:
第46组: 串冫冷零冰
第47组: 左牢件夂冬
第48组: 图立占戈战

dì 46 zǔ: Chuàn bīng lěng líng bīng
dì 47 zǔ: Zuǒ láo jiàn zhǐ dōng
dì 48 zǔ: Tú lì zhàn gē zhàn

Nhóm 46: xuyến băng lãnh linh băng
Nhóm 47: tả lao kiện tri đông
Nhóm 48: đồ lập chiêm qua chiến

Trong quá trình biên tập, có một số giải thích được đổi màu chữ để các bạn dễ hình dung.No comments:

Post a Comment