Happy Chinese - Vui học tiếng Hoa - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Friday, 11 March 2016

Happy Chinese - Vui học tiếng Hoa


24 bài (câu) đàm thoại cơ bản cho người bắt đầu bằng việc minh họa bằng flash.
Chỉ có phần 1 có tiếng Việt.

No comments:

Post a Comment