01.19 - Have no food, starve. - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Friday 16 December 2016

01.19 - Have no food, starve.19. 还不得喝西北风(hēxīběifēng)啊
hái bùdé hē xīběi fēng a
Còn chưa biết có nước lã để uống không nữa
没有东西吃,挨饿。
méiyǒu dōngxi chī, āi è.
Không có gì ăn, chết đói
Have no food; starve.
(1) 你把家里的钱全拿走,让我们喝西北风啊!
nǐ bǎ jiālǐ de qián quán ná zǒu, ràng wǒmen hē xīběi fēng a!
Mày gom hết tiền trong nhà ra đi, để mọi người chết đói hết hả!
(2) 没有办法也得想个办法,咱们总不能让全厂工人喝西北风吧?
méiyǒu bànfǎ yě de xiǎng gè bànfǎ, zánmen zǒng bùnéng ràng quán chǎng gōngrén hē xīběi fēng ba?
Bằng mọi cách phải tìm ra giải pháp, chẳng lẽ chúng ta đành để tất cả anh chị em công nhân phải hít không khí mà sống hay sao?
(3) 靠你一个月几十元工资,怎么够用?我要不去工作,咱们全家就得喝西北风了。
kào nǐ yīgè yuè jǐ shí yuán gōngzī, zěnme gòu yòng? Wǒ yào bù qù gōngzuò, zánmen quánjiā jiù de hē xīběi fēngle.
Dựa vô mấy đồng lương ít ỏi hàng tháng của anh sao đủ sống chứ? Nếu như tôi không đi làm, chắc cả nhà chết đói hết rồi.

No comments:

Post a Comment