01.23 - Unheeded advice - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Friday, 16 December 2016

01.23 - Unheeded advice23. 我说什么你都当成耳旁风(ěrpángfēng)
wǒ shuō shénme nǐ dōu dàngchéng ěrpángfēng
Lời tao nói mày nghe như gió thoảng bên tai.
别人的劝告、批评、嘱咐等听过之后不放在心上。也说“耳边风”。
biérén de quàngào, pīpíng, zhǔfù děng tīngguò zhīhòu bù fàng zàixīn shàng. Yě shuō “ěrbiānfēng”.
Không ghi tạc trong lòng lời người khác khuyên bảo, nhắc nhở, la rầy. Cũng nói “gió thoảng bên tai”
Unheeded advice. It means someone does not take other people’s advice, criticism or suggestion. Also, “耳边风
(1) 他总是把我说的话当成耳旁风,所以现在我什么也不说了。
tā zǒng shì bǎ wǒ shuō dehuà dàngchéng ěrpángfēng, suǒyǐ xiànzài wǒ shénme yě bù shuōle.
Anh ấy luôn bỏ ngoài tai những điều tôi nói, cho nên bây giờ tôi không thèm nói gì với anh ta hết.
(2) 别人的话在他看来就是耳旁风,你说他能不吃亏吗?
biérén dehuà zài tā kàn lái jiùshì ěrpángfēng, nǐ shuō tā néng bù chīkuī ma?
Lời người khác đối với nó coi như nước đổ đầu vịt, anh nói xem có ức chế không chứ?

No comments:

Post a Comment