01.24 - Medicine for remorse - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Friday 16 December 2016

01.24 - Medicine for remorse24. 将来可没你的后悔药(hòuhuǐyào)吃.

Jiānglái kě méi nǐ de hòuhuǐyào chī.
Sau này hối hận không kịp (không có thuốc hối hận để uống)
治疗后悔的药。当然世界上没有这种药。
zhìliáo hòuhuǐ di yào. Dāngrán shìjiè shàng méiyǒu zhè zhǒng yào.
Thuốc trị bệnh hối hận. Đương nhiên thế gian này làm gì có loại thuốc đó.
Medicine for remorse. Of course this kind of medicine does not exist in the world.
(1) 他没有什么钱,干吗跟他结婚?世上可没有卖后悔药的,你现在要想 清楚了。
tā méiyǒu shénme qián, gànma gēn tā jiéhūn? Shìshàng kě méiyǒu mài hòuhuǐyào de, nǐ xiànzài yào xiǎng qīngchule.
Thằng đó nghèo kiết xác, lấy nó làm gì? Trên đời không có thuốc hối hận đâu con, mày liệu hồn mà nghĩ lại đi nha.
(2) 早的时候我们说什么你都不听,现在怎么样?想吃后悔药了吧?晚了。
zǎo de shíhou wǒmen shuō shénme nǐ dōu bù tīng, xiànzài zěnme yàng? Xiǎng chī hòuhuǐyàole ba? Wǎnle.
Khi xưa ba mẹ nói hết lời con không nghe lọt tai, giờ thì sao đây? Muốn ăn ăn hối hận hả con? Muộn rồi!

No comments:

Post a Comment