Vui học nhanh chữ tượng hình Trung Quốc - Phần 13 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Thursday 22 June 2017

Vui học nhanh chữ tượng hình Trung Quốc - Phần 13


Tiếp theo phần 12, phần này bao gồm 3 chủ nhóm từ, mỗi nhóm từ có 5 chữ tượng hình như sau:
37组:  灬黑辶文这 (Liên quan đến bộ Hỏa và một số bộ khác)
38组:  友发桥公天 (Mỗi chữ đều có sự thú vị riêng của nó)
39组:  子好王玉了 (Một số chữ dễ nhầm lẫn nên đã được sắp xếp chung vào cùng nhóm)

Thông thường có sự liên quan giữa các chữ trong cùng nhóm từ với nhau.

No comments:

Post a Comment