Chỉ cần có anh - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Monday, 16 October 2017

Chỉ cần có anh


Đây là ca khúc cuối phim "Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên" (《少年包青天》片尾曲)
Còn đây là lời bài hát "只要有你"

谁能告诉我 
有没有这样的笔 
能画出一双双 
不流泪的眼睛 
留得住世上 
一纵即逝的光阴 
能让所有美丽 
从此也不再凋零 

如果是这样 
我可以安慰自己 
在没有你的夜里 
能化出一线光明 
留得住快乐 
全部都送去给你 
苦涩的味道 
变了甜蜜 

从此也不用分开相爱的天和地 
还能在同一天空月亮太阳再相遇 
生命中只要有你 
什么都变得可以 
让所有流星 
随时都相遇 

从此在人世上面 
没有无奈的分离 
我不用睁着眼睛 
看你远走的背影 

没有变坏的青春 
没有失落的爱情 
所有承诺永恒的像星星

Pinyin
Shéi néng gàosù wǒ 
yǒu méiyǒu zhèyàng de bǐ 
néng huà chū yī shuāngshuāng 
bù liúlèi de yǎnjīng 
liú dé zhù shìshàng 
yī zòng jí shì de guāngyīn 
néng ràng suǒyǒu měilì 
cóngcǐ yě bù zài diāolíng 

rúguǒ shì zhèyàng 
wǒ kěyǐ ānwèi zìjǐ 
zài méiyǒu nǐ de yèlǐ 
néng huà chū yīxiàn guāngmíng 
liú dé zhù kuàilè 
quánbù dōu sòng qù gěi nǐ 
kǔsè de wèidào 
biànle tiánmì 

cóngcǐ yě bùyòng fēnkāi xiāng'ài de tiān hé de 
hái néng zài tóngyī tiānkōng yuèliàng tàiyáng zài xiāngyù 
shēngmìng zhòng zhǐyào yǒu nǐ 
shénme dōu biàn dé kěyǐ 
ràng suǒyǒu liúxīng 
suíshí dōu xiāngyù 

cóngcǐ zài rénshì shàngmiàn 
méiyǒu wúnài de fēnlí 
wǒ bùyòng zhēng zhuó yǎnjīng 
kàn nǐ yuǎn zǒu de bèiyǐng 

méiyǒu biàn huài de qīngchūn 
méiyǒu shīluò de àiqíng 
suǒyǒu chéngnuò yǒnghéng de xiàng xīngxīng

No comments:

Post a Comment