DUYÊN PHẬN - CHINESE VERSION (BY TDT) - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Friday, 15 December 2017

DUYÊN PHẬN - CHINESE VERSION (BY TDT)


Hôm nay, Facebook đưa đẩy sao đó, gặp được bài Duyên phận "Chinese version" thật thú vị. Để lời đủ ý khớp với nhạc là cả vấn đề, có lẽ đam mê mới làm được điều đó. Các bạn nghe và cảm nhận nhé.

Nguồn: https://www.facebook.com/tuantdtclass/

身为女孩 未曾经爱过 朝向未来 原野空茫 路途遥远
Shēn wéi nǚhái - wèi céngjīng àiguò – cháo xiàng wèilái - yuányě kōng máng lù (tú) yáoyuǎn
穷困家境 弟妹众多 负重担其债累累
Qióngkùn jiājìng - dìmèi zhòngduō - fù zhòngdàn - qí zhài lěi lěi
高堂疼爱 托媒人说亲 终身大事 心望我嫁得好人
Gāotáng téng'ài - tuō méirén shuō qīn - zhōngshēn dàshì - xīn wàng wǒ jià dé hǎorén
良缘注定 莫说天分 婚事议成 心已远 泪满眶
Liángyuán zhùdìng - mò shuō tiānfèn - hūnshì yì chéng - xīn yǐ yuǎn - lèi mǎn kuàng

未曾爱谁 不知如何 不知爱情是什么
Wèi céng ài shuí - bùzhī rúhé - bùzhī àiqíng shì shénme
海里多深 人心难测 问我心 永远多么远?
Hǎilǐ duō shēn - rénxīn nán cè - wèn wǒ xīn - yǒngyuǎn duōme yuǎn?
走过风雨 心愿平安 爱过 怕心不在焉
Zǒuguò fēngyǔ - xīnyuàn píng'ān – ài guò - pà xīn bù zàiyān
怎知深浅 河水随流 往彼岸 如何守望
Zěn zhī shēnqiǎn - héshuǐ suí liú - wǎng bǐ'àn - rúhé shǒuwàng

成亲那天 庆嘻声连连 良辰吉日 成为一个好新娘
Chéngqīn nàtiān - qìng xǐshēng liánlián - liángchén jírì - chéngwéi yīgè hǎo xīnniáng
远离家乡 家中弟妹远望我 泪水汪汪
Yuǎnlí jiāxiāng - jiāzhōng dìmèi - yuǎn wàng wǒ - lèishuǐ wāngwāng
以心悦心 藏着泪滴 爹娘嘱咐 守家风 善待谦让
Yǐ xīn yuè xīn - cángzhe lèi dī - diē niáng zhǔfù - shǒujiā fēng - shàndài qiānràng
船开他乡 人生漂泊 恳心不嫁 愿为爹娘 孝顺
Chuán kāi tāxiāng - rénshēng piāobó - kěn xīn bù jià - yuàn wéi diēniáng xiàoshùn
。。。船开他乡 人生漂泊 女儿一生 不相爱 不想嫁
... Chuán kāi tāxiāng - rénshēng piāobó - nǚ'ér yīshēng - bù xiāng'ài - bùxiǎng jià

No comments:

Post a Comment