2.14 The speaker addresses both sides of an issue - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Thursday, 28 December 2017

2.14 The speaker addresses both sides of an issue14. 往好里说(wǎng hǎo lǐ shuō)是认真, 往坏里说(wǎng huài lǐ shuō)就是爱钻牛角尖


Có mặt tốt là siêng năng, mặt xấu là thích làm chuyện “ruồi bu”.
对同一事从好的方面和坏的方面分别做评论, 常常重点在后面的分句, 表 示批评、不满等意思。
Nói về mặt tốt và mặt xấu đối với cùng một sự việc, thường thì nhấn mạnh ở vế sau của câu, biểu thị ý không vừa lòng hoặc phê bình.
The speaker addresses both sides of an issue, praising and blaming. But the speaker’s main meaning is blaming.
(1) 那位太太, 往好里说.是长得很丰满(chubby); 往坏里说呢, 简直就像一个啤酒桶(barrel)。
Cái bà đó, được có mỗi cái dáng phốp pháp, còn lại thì thật tình mà nói như cái thùng phuy ấy.
(2) 一见面不要问人家那么多问题, 这往好里说, 是关心人家;往坏里说, 就是干涉(intermeddle)人家的隐私(private affairs), 让人讨厌(disgusting).
Mới gặp mặt đừng hỏi người ta dồn dập như vậy, mặt tốt là thể hiện sự quan tâm người ta, nhưng ngược lại là can thiệp quá xâu vào đời tư của họ, khiến họ ghét mình.

No comments:

Post a Comment